ෆ(投递:18)

重量119.650kg

收益¥94.98

余额¥36.02

购袋1

不当投递1

正确投递17

回收类别

分类装袋

1种38.89%
3种16.67%
4种16.67%
5种11.11%
6种11.11%
8种5.56%

投递重量(kg)

 • A1021848¥7.45

  塑料袋膜0.01kg ¥0
  玻璃0.01kg ¥0
  复合0.02kg ¥0
  黄纸板6.07kg ¥7.41
  综合纸0.05kg ¥0.03
  金属0.01kg ¥0.01
  共 6.17kg
 • A1021526¥3.39

  PET瓶2.42kg ¥3.39
  共 2.42kg
 • A1026743¥5.42

  织物6.77kg ¥4.4
  玻璃0.01kg ¥0
  黄纸板0.55kg ¥0.67
  综合纸0.54kg ¥0.35
  共 7.87kg
 • A1016081¥4.62

  PET瓶0.26kg ¥0.4
  黄纸板3.16kg ¥3.86
  综合纸0.56kg ¥0.36
  共 3.98kg
 • A1011318¥11.38

  织物18.97kg ¥11.38
  共 18.97kg
 • A1041504¥3.76

  PET瓶0.11kg ¥0.17
  织物5.61kg ¥3.37
  综合纸0.35kg ¥0.22
  共 6.07kg
 • - 其他垃圾:真空袋、汽车坐垫、泡沫地垫、卫生纸、瓷器、木头、尿不湿、破旧废鞋、kt广告板、麻将(机麻)等不可回收。

  A018638¥3.04

  PET瓶0.4kg ¥0.62
  泡沫0.09kg ¥0.19
  塑料袋膜0.03kg ¥0.01
  玻璃0.01kg ¥0
  黄纸板2.38kg ¥3.02
  当月个人第1次不当投递,扣¥0.8
  共 2.91kg
 • A1044913¥4.27

  PET瓶0.12kg ¥0.18
  PE瓶0.17kg ¥0.21
  塑料袋膜0.06kg ¥0.02
  黄纸板3.04kg ¥3.86
  共 3.39kg
 • A1044895¥6.98

  黄纸板6.12kg ¥6.98
  共 6.12kg
 • A1045225¥3.68

  PET瓶0.51kg ¥0.75
  PE瓶0.41kg ¥0.52
  塑料袋膜0.07kg ¥0.02
  复合1.04kg ¥0.1
  黄纸板1.4kg ¥1.6
  综合纸0.37kg ¥0.24
  金属0.37kg ¥0.39
  铝拉罐0.01kg ¥0.06
  共 4.18kg
 • A1043635¥8.15

  黄纸板7.15kg ¥8.15
  共 7.15kg
 • A1040503¥6.62

  黄纸板5.81kg ¥6.62
  共 5.81kg
 • A1014474¥6.32

  PET瓶1.03kg ¥1.37
  PE瓶0.4kg ¥0.5
  塑料袋膜0.14kg ¥0.05
  织物0.41kg ¥0.25
  综合纸4.2kg ¥2.69
  金属1.39kg ¥1.46
  共 7.57kg
 • A036346¥7.10

  塑料袋膜0.01kg ¥0
  复合0.16kg ¥0.02
  黄纸板4.39kg ¥5
  金属1.98kg ¥2.08
  共 6.54kg
 • A036732¥1.00

  PET瓶0.15kg ¥0.2
  塑料袋膜0.14kg ¥0.05
  硬质塑料0.16kg ¥0.06
  黄纸板0.27kg ¥0.31
  综合纸0.59kg ¥0.38
  共 1.31kg
 • A027406¥5.16

  织物8.6kg ¥5.16
  共 8.6kg
 • A019092¥4.14

  塑料袋膜0.19kg ¥0.07
  织物10.75kg ¥3.23
  综合纸1.32kg ¥0.84
  共 12.26kg
 • A014699¥2.50

  织物8.33kg ¥2.5
  共 8.33kg
♻️ 干燥 干净 无异味