A034847【收集中】

张明树

他们使用过

 1. 会员(张明树)从机构[洪安镇自助投放点]领取袋子A034847(发袋机m00232,h号锁)
 2. 严一发给会员(洪安镇自助投放点)袋子 - A034847(发袋机m00232,h号锁)
 3. 唐泽清领取袋子 - A034847
 4. 李祖明入库袋子 - A034847
 5. 卢长富称重袋子 - A034847
  PET瓶0.28kg ¥0.49
  塑料袋膜0.02kg ¥0.01
  硬质塑料0.01kg ¥0
  综合纸5.81kg ¥4.07
 6. 付涛装车回收满袋 - A034847
 7. 李柏佳发给会员(成都武侯金太阳国际新城幼儿园)袋子 - A034847
 8. 林家龙领取袋子 - A034847
 9. 马英杰入库袋子 - A034847