A011515【异常】

该袋子暂无人使用

他们使用过

 1. A011515(1),丁晋栋
 2. 朱文斌称重袋子 - A011515
  PET瓶3.7kg ¥9.84
  PE瓶0.01kg ¥0.02
  铝拉罐0.03kg ¥0.14
 3. 宋凯装车回收满袋 - A011515
 4. 2013级8班认领袋子
 5. 朱文斌发给会员(陕西师范大学实验小学)袋子 - A011515
 6. 宋凯领取袋子 - A011515
 7. 朱文斌入库袋子 - A011515
 8. 宋凯称重袋子 - A011515
  黄纸板10.94kg ¥10.39
 9. 朱文斌装车回收满袋 - A011515
 10. 2015级3班认领袋子
 11. 丁晋栋发给会员(西安高新第四小学)袋子 - A011515
 12. 丁晋栋从宋凯领取袋子 - A011515
 13. 宋凯领取袋子 - A011515
 14. 宋凯入库袋子 - A011515
 15. 严一正常入库袋子 - A011515